THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 12/2023

Công ty CPDP Trung Ương VIDIPHA tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sau. Chi tiết xem file đính kèm:

1. Thiết bị kiểm nghiệm (máy độ hòa tan)

2. Thiêt bị điện (ổn áp và ups)