THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 01/2023

Công ty CPDP Trung Ương VIDIPHA tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Cải tạo nâng cấp Hệ thống nước cất cho hoạt động sản xuất thuốc vô trùng đạt tiêu chuẩn GMP-WHO" của nhà máy VIDIPHA Bình Dương. Chi tiết xem file đính kèm.

Cải tạo nâng cấp Hệ thống nước cất cho hoạt động sản xuất thuốc vô trùng đạt tiêu chuẩn GMP-WHO