THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 04/2024

Công ty CPDP Trung Ương VIDIPHA tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu sau. Chi tiết xem file đính kèm:

Máy đùn cốm và máy cân chiết cốm bột