THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 8/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA cần mua trang thiết bị phục vụ cho kiểm nghiệm gồm tủ hấp tiệt trùng (500 L), tủ ấm (500 L), thiết bị đo nhiệt ẩm độ. Vui lòng xem file đính kèm:

Tủ hấp tiệt trùng (500 L) và tủ ấm (500 L)

Thiết bị đo nhiệt ẩm độ