THÔNG BÁO CHÀO GIÁ THIẾT BỊ SẮC KÝ LỎNG THÁNG 02/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Cung cấp hệ thống sắc ký lỏng–HPLC phục vụ trong kiểm nghiệm” tại Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Chi tiết xem file đính kèm

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ THIẾT BỊ HPLC