Chủ tịch HĐQT kiểm tra tiến độ thi công Chi nhánh Miền Trung