ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 23/4/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM), Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, nghe báo cáo các vấn đề về công tác tài chính (đã được kiểm toán), phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.