HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 31/03/2023, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 tại Nhà máy Bình Dương.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban chấp hành công đoàn và đại diện các Chi nhánh Hà Nội, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Miền trung và đại biểu đại diện người lao động tham dự.

Hội nghị người lao động gồm các nội dung sau:

  • Tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

  • Trả lời các kiến nghị của người lao động.

  • Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, định hướng sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo.

  • Quyết định khen thưởng các Tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội Nghị