ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 15/4/2023, tại Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM), Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, nghe báo cáo các vấn đề về công tác tài chính (đã được kiểm toán), phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022, thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Sau đây là một số hình ảnh