Nhà thuốc VIDIPHA đạt chuẩn GPP tại Thành phố Hà Nội