HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Ngày 09 và 10/07/2020, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021tại Văn phòng Công ty và Chi nhánh Vidipha Bình Dương.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc , Ban chấp hành công đoàn và đại diện các Chi nhánh Hà Nội, Đông nam bộ, Tây Nam bộ, Đà Nẵng, các cửa hàng và toàn thể người lao động tham dự.

Hội nghị người lao động gồm các nội dung sau:

Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2021

Trả lời các kiến nghị của người lao động

Báo cáo tình hình sử dụng quỹ phúc lợi năm 2021, dự kiến năm 2022

Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, định hướng sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo

Quyết định khen thưởng Các Chiến sĩ thi đua, lao động xuất sắc .