Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
18 khách & 0 thành viên trực tuyến

Thông báo họp Đại hội cổ đông 2019

THÔNG BÁO
V/v Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

  1. Thời gian tổ chức Đại hội : 08h00 ngày 20 tháng 04 năm 2019.
  2. Địa điểm tổ chức Đại hội : Trung Tâm Văn Hoá Quận Phú Nhuận, Số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
  3. Thành phần tham dự Đại hội : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA tại ngày đăng ký cuối cùng 02/04/2019 có quyền tham dự Đại hội.
  4. Nội dung đại hội :

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2018, Báo cáo tài chính

năm 2018 đã kiểm toán và Phương hướng hoạt động năm 2019.

- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

- Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

- Sửa đổi điều lệ.

- Một số nội dung khác.

  1. Đăng ký tham dự đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền theo địa chỉ hoặc Fax, Email của Công ty trước 16 giờ ngày 18/04/2019.

(có thể download Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền, trên website http://vidipha.com.vn của Công ty).

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông được đăng tải trên website http://vidipha.com.vn của Công ty theo quy định và Quý cổ đông sẽ nhận đầy đủ tại hội trường trước khi vào dự đại hội.

  1.  Chia cổ tức năm 2018:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018: 02/04/2019.

+ Ngày dự kiến chia cổ tức năm 2018: thứ tư – 22/05/2019.

+ Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 20% trên mệnh giá, tương đưong 2.000 đồng/cổ phần.

(Để thuận lợi cho cổ đông đến nhận cổ tức, Công ty sẽ có thông báo cụ thể thời gian, địa điểm nhận cổ tức trên website công ty ngay sau khi Đại hội thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018).

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội đúng giờ, mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền). Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo.

                                                                                         TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm2019.

                                                                                                    TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                              CHỦ TỊCH        

Đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ :

- Danh sách nhận ủy quyền ĐHCĐ 2019.

- Dự thảo quy chế làm việc ĐHCĐ 2019.

- Giấy ủy quyền và phiếu đăng ký tham dự.

- Thông báo họp ĐHCĐ bản scan.