Chưa được phân loại

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 24/4/2021, tại Hội trường Nhà văn hóa Quận Phú Nhuận (70 – 72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM), Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, nghe báo cáo các vấn đề về công tác tài chính (đã được kiểm toán), phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Thông qua dự thảo thay đổi điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty VIDIPHA. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 04 (2017 – 2022) của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trước thời hạn, đồng thời tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 05 (2021 – 2026)

 

Tin khác

Leave a Reply